Ống khí Festo PUN-H

Natural 197375 PUN-H-3×0,5-NT
Natural 558263 PUN-H-3×0,5-NT-500
Blue 197382 PUN-H-3×0,5-BL
Blue 558256 PUN-H-3×0,5 BL-500
Black 197389 PUN-H-3×0,5-SW
Black 558249 PUN-H-3×0,5-SW-500
Silver 558277 PUN-H-3×0,5-SI
Silver 558270 PUN-H-3×0,5-SI-500
Red 558284 PUN-H-3×0,5-RT
Green 558291 PUN-H-3×0,5-GN
Yellow 558298 PUN-H-3×0,5-GE
197376 PUN-H-4×0,75-NT
Natural 558264 PUN-H-4×0,75-NT-500
Blue 197383 PUN-H-4×0,75-BL
Blue 558257 PUN-H-4×0,75-BL-500
Translucent blue 8048671 PUN-H-4×0,75-TBL
Translucent blue 8048672 PUN-H-4×0,75-TBL-500
Black 197390 PUN-H-4×0,75-SW
Black 558250 PUN-H-4×0,75-SW-500
Translucent black 8048673 PUN-H-4×0,75-TSW
Translucent black 8048674 PUN-H-4×0,75-TSW-500
Silver 558278 PUN-H-4×0,75-SI
Silver 558271 PUN-H-4×0,75-SI-500
Red 558285 PUN-H-4×0,75-RT
Translucent red 8048675 PUN-H-4×0,75-TRT
Translucent red 8048676 PUN-H-4×0,75-TRT-500
Green 558292 PUN-H-4×0,75-GN
Translucent green 8048677 PUN-H-4×0,75-TGN
Translucent green 8048678 PUN-H-4×0,75-TGN-500
Yellow 558299 PUN-H-4×0,75-GE
Translucent yellow 8048679 PUN-H-4×0,75-TGE
Translucent yellow 8048680 PUN-H-4×0,75-TGE-500
Natural 197377 PUN-H-6×1-NT
Natural 558265 PUN-H-6×1-NT-500
Blue 197384 PUN-H-6×1-BL
Blue 558258 PUN-H-6×1-BL-500
Translucent blue 8048681 PUN-H-6×1-TBL
Translucent blue 8048682 PUN-H-6×1-TBL-500
Black 197391 PUN-H-6×1-SW
Black 558251 PUN-H-6×1-SW-500
Translucent black 8048683 PUN-H-6×1-TSW
Translucent black 8048684 PUN-H-6×1-TSW-500
Silver 558279 PUN-H-6×1-SI
Silver 558272 PUN-H-6×1-SI-500
Red 558286 PUN-H-6×1-RT
Translucent red 8048685 PUN-H-6×1-TRT
Translucent red 8048686 PUN-H-6×1-TRT-500
Green 558293 PUN-H-6×1-GN
Translucent green 8048687 PUN-H-6×1-TGN
Translucent green 8048688 PUN-H-6×1-TGN-500
Yellow 558300 PUN-H-6×1-GE
Translucent yellow 8048689 PUN-H-6×1-TGE
Translucent yellow 8048690 PUN-H-6×1-TGE-500
Natural 197378 PUN-H-8×1,25-NT
Natural 558266 PUN-H-8×1,25-NT-400
Blue 197385 PUN-H-8×1,25-BL
Blue 558259 PUN-H-8×1,25-BL-400
Translucent blue 8048691 PUN-H-8×1,25-TBL
Translucent blue 8048692 PUN-H-8×1,25-TBL-400
Black 197392 PUN-H-8×1,25-SW
Black 558252 PUN-H-8×1,25-SW-400
Translucent black 8048693 PUN-H-8×1,25-TSW
Translucent black 8048694 PUN-H-8×1,25-TSW-400
Silver 558280 PUN-H-8×1,25-SI
Silver 558273 PUN-H-8×1,25-SI-400
Red 558287 PUN-H-8×1,25-RT
Translucent red 8048695 PUN-H-8×1,25-TRT
Translucent red 8048696 PUN-H-8×1,25-TRT-400
Green 558294 PUN-H-8×1,25-GN
Translucent green 8048697 PUN-H-8×1,25-TGN
Translucent green 8048698 PUN-H-8×1,25-TGN-400
Yellow 558301 PUN-H-8×1,25-GE
Translucent yellow 8048699 PUN-H-8×1,25-TGE
Translucent yellow 8048700 PUN-H-8×1,25-TGE-400
Natural 197379 PUN-H-10×1,5-NT
Natural 558267 PUN-H-10×1,5-NT-300
Blue 197386 PUN-H-10×1,5-BL
Blue 558260 PUN-H-10×1,5-BL-300
Translucent blue 8048701 PUN-H-10×1,5-TBL
Translucent blue 8048702 PUN-H-10×1,5-TBL-300
Black 197393 PUN-H-10×1,5-SW
Black 558253 PUN-H-10×1,5-SW-300
Translucent black 8048703 PUN-H-10×1,5-TSW
Translucent black 8048704 PUN-H-10×1,5-TSW-300
Silver 558281 PUN-H-10×1,5-SI
Silver 558274 PUN-H-10×1,5-SI-300
Red 558288 PUN-H-10×1,5-RT
Translucent red 8048705 PUN-H-10×1,5-TRT
Translucent red 8048706 PUN-H-10×1,5-TRT-300
Green 558295 PUN-H-10×1,5-GN
Translucent green 8048707 PUN-H-10×1,5-TGN
Translucent green 8048708 PUN-H-10×1,5-TGN-300
Yellow 558302 PUN-H-10×1,5-GE
Translucent yellow 8048709 PUN-H-10×1,5-TGE
Translucent yellow 8048710 PUN-H-10×1,5-TGE-300
Natural 197380 PUN-H-12×2-NT
Natural 558268 PUN-H-12×2-NT-200
Blue 197387 PUN-H-12×2-BL
Blue 558261 PUN-H-12×2-BL-200
Translucent blue 8048711 PUN-H-12×2-TBL
Translucent blue 8048712 PUN-H-12×2-TBL-200
Black 197394 PUN-H-12×2-SW
Black 558254 PUN-H-12×2-SW-200
Translucent black 8048713 PUN-H-12×2-TSW
Translucent black 8048714 PUN-H-12×2-TSW-200
Silver 558282 PUN-H-12×2-SI
Silver 558275 PUN-H-12×2-SI-200
Red 558289 PUN-H-12×2-RT
Translucent red 8048715 PUN-H-12×2-TRT
Translucent red 8048716 PUN-H-12×2-TRT-200
Green 558296 PUN-H-12×2-GN
Translucent green 8048717 PUN-H-12×2-TGN
Translucent green 8048718 PUN-H-12×2-TGN-200
Yellow 558303 PUN-H-12×2-GE
Translucent yellow 8048719 PUN-H-12×2-TGE
Translucent yellow 8048720 PUN-H-12×2-TGE-200
Natural 570388 PUN-H-14×2-NT
Blue 570386 PUN-H-14×2-BL
Black 570387 PUN-H-14×2-SW
Natural 197381 PUN-H-16×2,5-NT
Natural 558269 PUN-H-16×2,5-NT

 

Hỗ trợ mua hàng:
Hotline: 0964.032.890 / 0902.091.840
(Bán hàng cả Thứ Bảy và Chủ Nhật)