Van điện từ Festo VUVG-L

 
 
VUVG-L18-M52-MT-G14-1P3
VUVG-L14-T32C-MT-G18-1P3

 574441 VUVG­L18­P53E­ZT­G14­1P3 
 574442 VUVG­L18­P53U­ZT­G14­1P3 

 8031526 VUVG-L18-T32U-AT-G14-1R8L 
 8031527 VUVG-L18-T32H-AT-G14-1R8L 
 8031528 VUVG-L18-T32C-MT-G14-1R8L 
 8031529 VUVG-L18-T32U-MT-G14-1R8L 
 8031530 VUVG-L18-T32H-MT-G14-1R8L 

 8031533 VUVG-L18-B52-T-G14-1R8L 

 8031535 VUVG-L18-P53E-T-G14-1R8L 
 8031536 VUVG-L18-P53U-T-G14-1R8L 
 578823 VUVG-L18-M52-RT-G14-1H2L-W1 

 4 valve positions    573434 VABM­L1­10HW­G18­4­GR 
 5 valve positions    573435 VABM­L1­10HW­G18­5­GR 
 6 valve positions    573436 VABM­L1­10HW­G18­6­GR 
 7 valve positions    573437 VABM­L1­10HW­G18­7­GR 
 8 valve positions    573438 VABM­L1­10HW­G18­8­GR 
 9 valve positions    573439 VABM­L1­10HW­G18­9­GR 
 10 valve positions    573440 VABM­L1­10HW­G18­10­GR 
 12 valve positions    573441 VABM­L1­10HW­G18­12­GR 
 16 valve positions    573442 VABM­L1­10HW­G18­16­GR 
 20 valve positions    573443 VABM­L1­10HW­G18­20­GR 
 24 valve positions    573444 VABM­L1­10HW­G18­24­GR 
 8 double solenoid + 8 single solenoid  573930 VABM­L1­10HW­G18­16­M­GR 
valves 
 4 double solenoid + 16 single solenoid  573931 VABM­L1­10HW­G18­20­M­GR 
valves 
 24 single solenoid valves    573932 VABM­L1­10HW­G18­24­M­GR 

 4 valve positions    573500 VABM­L1­14W­G14­4­GR 
 5 valve positions    573501 VABM­L1­14W­G14­5­GR 
 6 valve positions    573502 VABM­L1­14W­G14­6­GR 
 7 valve positions    573503 VABM­L1­14W­G14­7­GR 
 8 valve positions    573504 VABM­L1­14W­G14­8­GR 
 9 valve positions    573505 VABM­L1­14W­G14­9­GR 
 10 valve positions    573506 VABM­L1­14W­G14­10­GR 
 12 valve positions    573507 VABM­L1­14W­G14­12­GR 
 16 valve positions    573508 VABM­L1­14W­G14­16­GR 
 20 valve positions    573509 VABM­L1­14W­G14­20­GR 
 24 valve positions    573510 VABM­L1­14W­G14­24­GR 
 8 double solenoid + 8 single solenoid  573936 VABM­L1­14W­G14­16­M­GR 
valves 
 4 double solenoid + 16 single solenoid  573937 VABM­L1­14W­G14­20­M­GR 
valves 
 24 single solenoid valves    573938 VABM­L1­14W­G14­24­M­GR 

 4 valve positions    8004913 VABM-L1-18W-G38-4-G 
 5 valve positions    8004914 VABM-L1-18W-G38-5-G 
 6 valve positions    8004915 VABM-L1-18W-G38-6-G 
 7 valve positions    8004916 VABM-L1-18W-G38-7-G 
 8 valve positions    8004917 VABM-L1-18W-G38-8-G 
 9 valve positions    8004918 VABM-L1-18W-G38-9-G 
 10 valve positions    8004919 VABM-L1-18W-G38-10-G 
 12 valve positions    8004920 VABM-L1-18W-G38-12-G 
 16 valve positions    8004921 VABM-L1-18W-G38-16-G 
 20 valve positions    8004922 VABM-L1-18W-G38-20-G 
 24 valve positions    8004923 VABM-L1-18W-G38-24-G 
 8 double solenoid + 8 single solenoid  8004924 VABM-L1-18W-G38-16-M-G 
valves 
 4 double solenoid + 16 single solenoid  8004925 VABM-L1-18W-G38-20-M-G 
valves 
 24 single solenoid valves    8004926 VABM-L1-18W-G38-24-M-G 

 4 valve positions    8058335 VABM-L1-10HWS1-G18-4-GR 
 8 valve positions    8058336 VABM-L1-10HWS1-G18-8-GR 
 8 valve positions    8058338 VABM-L1-10HWS2-G18-8-GR 
 12 valve positions    8058339 VABM-L1-10HWS2-G18-12-GR 
 16 valve positions    8058340 VABM-L1-10HWS2-G18-16-GR 
 24 valve positions    8058341 VABM-L1-10HWS2-G18-24-GR 
 4 valve positions    8058342 VABM-L1-14HWS1-G14-4-GR 
 8 valve positions    8058343 VABM-L1-14HWS1-G14-8-GR 
 8 valve positions    8058344 VABM-L1-14HWS2-G14-8-GR 
 12 valve positions    8058345 VABM-L1-14HWS2-G14-12-GR 
 16 valve positions    8058346 VABM-L1-14HWS2-G14-16-GR 
 24 valve positions    8058347 VABM-L1-14HWS2-G14-24-GR 
 2x 3/2-way valve 
 Normally closed, reset method: pneumatic  574218 VUVG-L10-T32C-AT-M7-1R8L 
spring 
 5/2-way valve, single solenoid 
 Internal pilot air supply    Reset method: pneumatic/mechanical spring  
 5/2-way valve, double solenoid 
 Internal pilot air supply    574222 VUVG-L10-B52-T-M7-1R8L 
 5/3-way valve 
 Mid-position closed    574223 VUVG-L10-P53C-T-M7-1R8L 

 2x 3/2-way valve 
 Normally closed, reset method: pneumatic  566471 VUVG­L10­T32C­AT­M7­1P3 
spring 
 Normally open, reset method: pneumatic spring    566472 VUVG­L10­T32U­AT­M7­1P3 
 1x normally open, 1x normally closed, reset  566473 VUVG­L10­T32H­AT­M7­1P3 
method: pneumatic spring 
 Normally closed, reset method: mechanical  574356 VUVG­L10­T32C­MT­M7­1P3 
spring 
 Normally open, reset method: mechanical spring    574357 VUVG­L10­T32U­MT­M7­1P3 
 1x normally open, 1x normally closed, reset  574358 VUVG­L10­T32H­MT­M7­1P3 
method: mechanical spring 
 Normally closed, reset method: pneumatic  566479 VUVG­L10­T32C­AZT­M7­1P3 
spring 
 Normally open, reset method: pneumatic spring    566480 VUVG­L10­T32U­AZT­M7­1P3 

Hỗ trợ mua hàng:
Hotline: 0964.032.890 / 0902.091.840
(Bán hàng cả Thứ Bảy và Chủ Nhật)
Danh mục: